photo1
photo2
photo3
photo4
photo5
photo6
photo7
photo8
photo9
photo10
photo11
photo12
photo13
photo14
photo15
photo16
photo17
photo18
photo19
photo20
photo21
photo22

หลักสูตรการศึกษานานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยอิบารากิ

Concept

We are facing the increasingly global relationships of culture, people, and economic activity, namely “Globalization”. We would like to encourage as many ASEAN student as possible to attend our international programs and to obtain further scientific knowledge, technical skills and multicultural understanding.

โปรแกรมเอมส์ (AIMS)

Program AIMS

โปรแกรมเอมส์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TUAT) มหาวิทยาลัยโตเกียวเมโทรโพลิแทน (TMU) และมหาวิทยาลัยอิบารากิ (IU) ขอต้อนรับท่านเข้าสู่โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์คุณภาพ ผู้ซึ่งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทั้งส่วนท้องถิ่นและระดับสากลเพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความยั่งยืน โปรแกรมนี้จะมอบทั้งความรู้ และให้การฝึกฝนแก่นักวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในสายงานเฉพาะด้าน และผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญาบัตร

บัณฑิตวิทยาลัยด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยอิบารากิ (IU) มหาวิทยาลัยเกษตรโบกอร์ (IPB) มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา (UGM) และมหาวิทยาลัยอูดายานา (UNUD) ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมกันทางด้านการศึกษาวิจัยภายใต้หลักของความเสมอภาคและความปรองดองกันระหว่างมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ในระยะยาว หลักสูตรสองปริญญาบัตรอันเกิดจากความร่วมมือนี้จึงถือกำเนิดขึ้น

โครงการวิทยาศาสตร์การเกษตรเชิงปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของภูมิภาค (PAS-RS)

บัณฑิตวิทยาลัยด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยอิบารากิ มหาวิทยาลัยเกษตรโบกอร์ มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา และมหาวิทยาลัยอูดายานานำเสนอหลักสูตรระยะสั้นในประเทศอินโดนีเซีย (หลักสูตรฤดูร้อน) และญี่ปุ่น (หลักสูตรฤดูหนาว) ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยาย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การปฏิบัติงานภาคสนาม และการอภิปรายกลุ่มเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงภูมิภาคอย่างยั่งยืน

News

29th April 2015
Fully Updated

Contact

3-21-1 ชูโอ อะมิ จังหวัดอิบารากิ 300-0393
บัณฑิตวิทยาลัยด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยอิบารากิ

TEL.+81-29-887-1261
FAX.+81-29-888-8525
อีเมล์:nsakagam_at_mx.ibaraki.ac.jp

* กรุณาแทนที่เครื่องหมาย “_at_” ด้วย “@”

Page of Top